Thực hiện QĐ số 5112/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 của UBND huyện Đồng Hỷ. Sáng nay, ngày 27/10/2020, Đoàn kiểm tra số 2 đã về làm việc với BCĐ PCGD, XMC xã Hợp Tiến. 

Tham gia làm việc cùng Đoàn kiểm tra có: đ/c Bàn Sinh Thắng - PCT UNBND xã - Trưởng BCĐ PCGD, XMC năm 2020 xã Hợp Tiến; cùng toàn thể các đ/c là BGH, GV phụ trách của 3 đơn vị trường.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hồ sơ công tác PCGD, XMC năm 2020 của đơn vị gồm:

1. Hồ sơ đề nghị UBND huyện kiểm tra, công nhận công tác PCGD, XMC cho đơn vị xã, thị trấn.

2. Hồ sơ chung cho các cấp học.

3. Hồ sơ riêng từng cấp học.

4. Hồ sơ Xóa mù chữ.

Nhận xét: Đơn vị đã có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định; nội dung đảm bảo và trình bày tương đối khoa học.

Tồn tại: Các đơn vị trường học cần tự rà soát lại hồ sơ đặc biệt tập phiếu điều tra. Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học và duy trì sĩ số HS để nâng cao chất lượng PCGD, XMC vào những năm tiếp theo.

Kết quả: xã Hợp Tiến đủ tiêu chuẩn đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020 tính đến thời điểm tháng 10 năm 2020. Cụ thế:

+ Đạt tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục Mầm non 5 tuổi.

+ Đạt tiêu chuẩn Phổ giáo dục Tiểu học mức độ 3.

+ Đạt tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục THCS mức độ 2.

+ Đạt tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục xóa mù chữ mức độ 2.