Từ 26/04 - 01/05/2021

NgàySángChiều
Thứ 2
(26/04/2021)
- Chào cờ 
- DH theo TKB số 12
- Dạy bù ( GV chậm giờ đăng kí với tổ CM )                   
Thứ 3
(27/04/2021)
- DH theo TKB số 12
- Thi giao lưu HSG ( Tri, Diếm, HS)
 

- Phụ đạo HS yếu
Thứ 4
(28/04/2021)
- DH theo TKB số 12
 
Thứ 5
(29/04/2021)
 - DH theo TKB số 12
- DH HĐNGLL
 
Thứ 6
(30/04/2021)
- Nghỉ lễ 30/04

 

 

Thứ 7
(31/04/2021)
- Nghỉ lễ 1/5