Từ ngày 12/04- 17/04/2021

NgàySángChiều
Thứ 2
(12/04/2021)
- Chào cờ 
- DH theo TKB số 12

 
   - DH Dự án - 14h15                         
Thứ 3
(13/04/2021)
- DH theo TKB số 12
 

 
Thứ 4
(14/04/2021)
- DH theo TKB số 12
 

- DH dự án môn NK-14h15
Thứ 5
(15/04/2021)
 - DH theo TKB số 12
- DH HĐNGLL
 
Thứ 6
(16/04/2021)
- DH theo TKB số 12

 

 

Thứ 7
(17/04/2021)
- DH theo TKB số 12
 
- DH dự án môn NK- 14h15