Từ ngày 29/03 - 03/04/2021

NgàySángChiều
Thứ 2
(29/03/2021)
- Chào cờ 
- DH theo TKB số 11

 
   - DH Dự án - 14h15                         
Thứ 3
(30/03/2021)
- DH theo TKB số 11
 
- Dạy bù ( 14h)
 
Thứ 4
(31/03/2021)
- DH theo TKB số 11
 

- Dạy bù ( 14h)
Thứ 5
(01/04/2021)
 - DH theo TKB số 11
- Kiểm tra giữa kì II
 
- Họp HĐSP ( 14h)
Thứ 6
(02/04/2021)
- DH theo TKB số 11
- Kiểm tra giữa kì II
 

 

Thứ 7
(03/04/2021)
- DH theo TKB số 11
- Kiểm gtra giữa kì II