Từ ngày 22/03 - 27/03/2021

NgàySángChiều
Thứ 2
(22/03/2021)
- Chào cờ 
- DH theo TKB số 10
- Thao giảng HKII
 
   - DH Dự án - 14h15                         
Thứ 3
(23/03/2021)
- DH theo TKB số 10
 
- Bồi dưỡng, phụ đạo HS
 
Thứ 4
(24/03/2021)
- DH theo TKB số 10
 

- DH dự án môn NK ( 14h15')
Thứ 5
(25/03/2021)
 - DH theo TKB số 10
 
- Tổ chức ngày hội " TNVK- TBLĐ" 
(14h00)
Thứ 6
(26/03/2021)
- DH theo TKB số 10
 

- Bồi dưỡng, phụ đạo HS (14h15)

Thứ 7
(27/03/2021)
- DH theo TKB số 10- DH dự án môn NK (14h15)