Từ ngày 01/03 - 06/03/2021

NgàySángChiều
Thứ 2
(01/03/2021)
- Chào cờ 
- DH theo TKB số 10
- Cài đặt mã QR-  code 
 
- Tăng cường BD HSG 9                  
Thứ 3
(02/03/2021)
- DH theo TKB số 10
- Nộp hồ sơ DH trực tuyến
- BD HSG
 
Thứ 4
(03/03/2021)
- DH theo TKB số 10
 


 
Thứ 5
(04/03/2021)
 - DH theo TKB số 10
 
 
Thứ 6
(05/03/2021)
- DH theo TKB số 10
 

 

 

Thứ 7
( 06/03/2021)
- DH theo TKB số 10- Dự KT năng lực GV (13h30 - THCS Hóa Thượng )