Ban giám hiệu

 • Đặng Vũ Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0989048109
  • Email:
   truongc2dhy@gmail.com
 • Lương Tri
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0966880231
  • Email:
   luongtri07@gmail.com